Zawiadomienie ROŚ.6220.17.2017

2017-11-13 08:34:58 Ogłoszenia

Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków” na działce nr ewid. gr 58, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Znak:ROŚ.6220.17.2017                                                                  Pacanów, 10.11.2017r.

   ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

       Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.)     

Zawiadamiam 

że w dniu 10.11.2017`r. na wniosek  Inwestora Inwestor PZE PV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Rataje Karskie 66, 28-133 Pacanów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja wolnostojących paneli fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Sroczków”  na działce nr ewid. gr 58, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.52 lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

           Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2016r.poz.353 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach,

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sroczków. 

Wójt Gminy 

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: