OBWIESZCZENIE ROŚ.6220.9.2017

2017-11-09 13:37:57 Ogłoszenia

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

            Pacanów, 08.11.2017

Znak: ROŚ.6220.9.2017

 

OBWIESZCZENIE

O zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Na podstawie art. 49  § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm.)

 

Zawiadamiam,

 

że w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie, w dniu 03.11.2017r. zostało wydane postanowienie znak: ROŚ.6220.9.2017 o zawieszeniu w dniu 08.11.2017r postępowania, do czasu rozstrzygnięcia zażalenia P. Dudzic Danuty złożonego na postanowienie Wójta Gminy Pacanów z dnia 28.09.2017r. Postanowieniem ww. odmówiono Pani Dudzic Danucie uznania za Stronę w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. 103, 104/1, 126/3, 127/3 obręb Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, województwo świętokrzyskie.

Z treścią niniejszego postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Pacanowie w pok. 110 w godzinach 700-1500.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu gminy w Pacanowie, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pacanowie oraz m. Żabiec.

 

WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: