Zarządzenie Nr 128/17

2017-10-27 12:24:04 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr 128 /2017 |
Wójta  Gminy  Pacanów
z  dnia   27 października  2017r

 

 

 

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

 
  

Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2017r  poz. 1875  z  późniejszymi  zmianami/ i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity  Dz. U. z 2016r  poz. Nr  2147 z  póżniejszymi  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXI/110/2016  Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  5  lutego  2016 r w  sprawie  wyrażenia   zgody   na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w Karsach  Dolnych, Trzebicy, Słupi, Kwasowie  w  formie przetargu  nieograniczonego

 

 §1

 

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego   nieruchomość rolną wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

 

§2

 

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni   na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie , w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo  przyjęte, w  Bip.

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

  WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  128 /2017  Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia   27  października   2017 w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

 

 

W Y K A Z

 

nieruchomość  rolna  położona  w  Trzebicy  przeznaczona   do   sprzedaży

 

Nieruchomość

 

1.Działka  nr  56  własność  na  podstawie  D.GG.V-7510.91.2015.  

  

2.Powierzchnia  gruntu   0.2180 ha

 

3. Nieruchomość  rolna  położona  w  Trzebicy

 

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji   gruntów   działka  jest  rolna

   

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 

 6.  Cena   wywoławcza  nieruchomości         4000.00

       Wartość nieruchomości  według  wyceny      3600,00

       

7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -   nie  dotyczy.

 8. Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania , najmu,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9. Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10. Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11.  Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

W  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od   27  października  2017 do  17 listopada  2017r.

 

  WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

 

 

Zobacz również: