ZARZĄDZENIE NR 119/17 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 października 2017 roku

2017-10-13 20:06:24 Ogłoszenia

W sprawie zmiany zarządzenia Nr 108/17 z dnia 12 września 2017r sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnerów Gminy Pacanów do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w miejscowości Pacanów.

Działając na podstawie art. Art.6 ust. 1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. Zm.) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2017 poz. 1460 t.j. z 2017.07.31) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zmienia się zapis § 3 Zarządzenia Nr 108/17 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 września 2017r  sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partnerów Gminy Pacanów do wspólnej realizacji projektu partnerskiego w miejscowości Pacanów, który otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Wyznacza się termin składania ofert  do 19 października 2017r do godz. 14:00”

§ 2.

W załączniku Nr 1 Zarządzenia Nr 108/17 Wójta Gminy Pacanów z dnia 12 września 2017r  OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE NA WYŁONIENIE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

w pkt. V - SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY pkt. 4 i 8 otrzymują nowe brzmienie:

„4. Oferty należy dostarczyć do siedziby Urzędu Gminy Pacanów, na adres: 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, w terminie do dnia 19 października 2017r od godz. 14:00 z dopiskiem                             

„Partner – rewitalizacja”

„8. Zgodnie z zapisami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2016 poz. 217) oferty przyjmowane są przez okres co najmniej 21 dni od dnia opublikowania przedmiotowego ogłoszenia. Na potrzeby otwartego konkursu, przyjmuje się, że wskazany okres będzie liczony w dniach kalendarzowych i upływa do dnia 19 października 2017r „

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: