Obwieszczenie IGPM.6733.2.2017

2017-10-13 19:35:45 Ogłoszenia

1. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na cele związane z dotychczasową jej funkcją 2. Budowa drogi wewnętrznej – dojazdowej 3. Realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia, w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

Pacanów, dnia 13.10.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.10.2017 r. Wójt Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 8.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

1.      Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków na cele związane z dotychczasową jej funkcją

2.      Budowa drogi wewnętrznej – dojazdowej

3.      Realizacja niezbędnej infrastruktury technicznej gwarantującej prawidłowe funkcjonowanie przedsięwzięcia, w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332)

na nieruchomościach położonych w miejscowości Słupia, obręb: 0018 Słupia, jednostka ewidencyjna: Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami;  152, 153, 156/1, 1053/2, 1141

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: