Obwieszczenie IGPM.6733.2.2017

2017-09-28 11:18:01 Ogłoszenia

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w miejscowości Słupia, wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, gmina Pacanów, pow. buski, woj. świętokrzyskie,

Pacanów, dnia 28.09.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek:

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w miejscowości Słupia, wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury technicznej, gmina Pacanów, pow. buski, woj. świętokrzyskie,

na nieruchomościach położonych w obrębie: 0018 Słupia, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami;  152, 153, 156/1, 1053/2, 1141

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego)
w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z;
1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2, 4/ Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45, 5/ w zakresie obszaru przyległego do drogi – uzgodnienie Wójta Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: