Zawiadomienie ROŚ.6220.3.A.2017

2017-08-10 13:27:50 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działce o nr ewid.gr.92/3 obręb 0004 Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie

   Znak:ROŚ.6220.3.A.2017

Pacanów,2017.08.09.

   ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego   i wystąpieniu do organów  opiniujących

       Zgodnie z art.10§1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z  2017r. poz.1257  )   

Zawiadamiam 

   że   Inwestor MG Speed Sp. z o.o. ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów działający za pośrednictwem  pełnomocników P. Dagmary Lubaszka, P. Urszula Pacewicz, P. Monika Drożdż, ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa  złożył wniosek  w Urzędzie Gminy Pacanów w dniu  19.04.2017r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego  przedsięwzięcia  polegającego   na budowie farmy fotowoltaicznej  o  mocy do 999 kWp na działce o nr ewid.gr.92/3  obręb 0004 Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie.   Wójt Gminy Pacanów postanowieniem z dnia 20.04.2017r. odmówił wszczęcia postępowania administracyjnego w/w sprawie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości  zaskarżone w/w postanowienie Wójta Gminy Pacanów  i przekazało do ponownego rozpatrzenia (postanowienie znak:SKO.OŚ-60/1668/79/2017 z dnia 19.07. data wpł. do tut.Urzędu 24.07.2017r)

Wójt Gminy Pacanów w dniu 9 sierpnia 2017r. wszczyna postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego  przedsięwzięcia  polegającego   na budowie farmy fotowoltaicznej  o  mocy do 999 kWp na działce o nr ewid.gr.92/3  obręb 0004 Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie

Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  §  3 ust.1 pkt.52  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz. U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

           Zgodnie z art. 64  ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r.poz.1405) decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach w  niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach ,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15  oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie  Grabowica.. 

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: