Obwieszczenie IGPM.6733.1.2017

2017-08-03 13:32:01 Ogłoszenia

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji wraz z przyłaczami w msc. Chrzanów

Pacanów, dnia  03.08.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 03.08.2017 r. Wójt Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 7.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną gwarantującą prawidłowe jej funkcjonowanie w  miejscowości CHRZANÓW.

na nieruchomościach położonych w obrębie jak niżej, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami wg załączonego wykazu:

1.      obręb 0003 Chrzanów: 55-dr, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97/4, 97/6, 98, 99/1, 99/2, 100/2, 101, 102, 104, 162/1-dr, 162/2-dr, 162/3-dr, 163-dr, 164-dr, 171, 172, 174, 175, 176–rów, 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187-dr, 190, 191/1, 191/2, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197; 202, 204, 205, 206-dr, 207,208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 225, 226, 227, 228/2, 229-dr, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5,  232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/1, 240/2, 241-dr, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/3, 251/4, 1512, 153,

2.      obręb 0021 Wójcza: 49/1, 63/1, 63/2, 64, 221-dr, 266, 267, 268/1,

3.      obręb 0012 Niegosławice: 55/2, 55/3-dr,

 

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pan Konrad RACHUNA, WOSAN – Usługi Projektowe, ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami).

 Wójt Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: