PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA do przetargu na dowóz uczniów

2017-08-01 12:52:10 Ogłoszenia

w roku szkolnym 2017/2018

Pacanów, dn. 01.08.2017r.

Znak: OSO.271.1.2017

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

z dnia 31.07.2017 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego pn. Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2017/2018”

 

W związku z pismem Wykonawcy o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) udziela następujących, wiążących dla Wykonawców wyjaśnień, które udostępnia na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania:

 

 Pytanie 1:

Z zapisu SIWZ - punkt 3.1 wynika, że "nadzór nad przewożonymi uczniami, szczególnie pod względem bezpieczeństwa (opieki na przewożonymi uczniami przy wsiadaniu i wysiadaniu
i podczas przejazdu) zapewni Zamawiający", tym samym proszę o wyjaśnienie, kto poniesie koszty biletów dla przewożonych opiekunów. Proszę o wskazanie liczby opiekunów.

Z zapisów SIWZ wynika, że przedmiotowy przewóz ma się odbywać na podstawie zezwoleń na przewóz regularny - zgodnie z art. 18b ustawy o transporcie drogowym, każdy pasażer ma posiadać bilet.

 

Odpowiedź:

Koszty przewozu opiekunów ponosi Wykonawca. Liczba opiekunów wynosi 6 osób.

 

Pytanie 2:

Przewóz ma być realizowany na postawie zezwolenia regularnego. Proszę o udzielenie odpowiedzi, czy Zamawiający dysponuje odpowiednią infrastrukturą przystankową, ponieważ zgodnie z art. 18b ustawy o transporcie drogowym przewoźnik może zabierać i wysadzać pasażerów wyłącznie w miejscach określonych znakiem D-15.

Proszę o wskazanie uchwały Rady Gminy, w której będą określone przystanki na których może się zatrzymać autobus.

 

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje odpowiednią infrastruktura przystankową, oznakowana zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Uchwały Rady Gminy Pacanów Nr: LV/341/14
z dn. 05.09.2014r., XIII/63/15 z dn. 26.08.2015r., XXIII/121/16 z dn. 27.04.2016r.

 

Pytanie 3:

We wzorze umowy Zamawiający zastrzega możliwość zmiany trasy przejazdu oraz godzin odjazdu przyjazdu autobusu (paragraf 3 umowy),  biorąc pod uwagę, ze przewóz ma się odbywać w ramach zezwoleń regularnych proszę o wyjaśnienie w jaki sposób mają następować zmiany - proszę o określenie minimalnego terminu zgłaszania zmian
w rozkładzie. Termin ten zagwarantuje Wykonawcy uzyskanie niezbędnej zmiany zezwolenia

 

Odpowiedź:

W przypadku konieczności zmiany trasy przejazdu lub godzin odjazdu autobusu, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie o konieczności dokonania zmian w terminie uwzględniającym czas niezbędny na uzyskanie zmiany zezwolenia na przewóz osób.

 

Pytanie 4:

Proszę o wskazanie obowiązujących przepisów prawa pozwalających przewoźnikowi na zrealizowanie zapisów umowy - paragraf 7 ust. 1 

- zapewnienie miejsc siedzących w pojazdach autobusach, wszystkim przewożonym uczniom - wyklucza się przewóz większej ilości osób niż wynikająca z dowodu rejestracyjnego 

 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U.2017.1260 z późn. zm.) przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może przekraczać liczby miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym. Ponadto zamawiający wymaga ze względów bezpieczeństwa aby przewożeni uczniowie zajmowali wyłącznie miejsca siedzące.

 

Pytanie 5:

Proszę o wyjaśnienie czy autobusy wykonujące dowóz dzieci do szkoły mają być oznaczone zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - paragraf 22 ust 1. ?

 

Odpowiedź:

Autobusy wykonujące dowóz dzieci maja być oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: