Zawiadomienie ROŚ.6220.13.2017

2017-07-25 14:38:58 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 251, 252 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie

Znak:ROŚ.6220.13.2017

Pacanów, dnia 25.07.2017r

   ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

       Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.)     

Zawiadamiam 

że na wniosek  Inwestora MG Speed Sp. z o.o. ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów działającego za pośrednictwem pełnomocnika P. Dagmary Lubaszka, Urszuli Picewicz, Moniki Dróżdż  ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa ,który wpłynął do tut. Urzędu 11.07.2017r i uzupełnienie w dniu 24.07.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid. gr. 251, 252 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie 

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.52 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j. Dz.U. 2016, poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

           Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2016r.poz.353 ze zm.) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 oraz na tablicy ogłoszeń
w sołectwie Żabiec. 

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: