Zarządzenie Nr 84/2017

2017-07-18 13:03:22 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  nr 84 /2017

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia   18  lipca  2017r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonej   do  dzierżawy

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /Dz. U  z  2016r  poz. 446 z późniejszymi zmianami/  i  art.35 ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r o  gospodarce  nieruchomościami  / Dz. U z 2016r  poz.   2147 z  późniejszymi zmianami /  w  wykonaniu  Uchwały  Rady  Gminy Pacanów  Nr  XXI/111/2016  z  dnia  5  lutego  2016r  w  sprawie   określania  zasad  nabycia  zbycia  i  obciążania  nieruchomości gruntowych, oraz zarządzenia  sprawie  ustalenia  stawki  czynszu  za  wydzierżawioną  część  dachu  na  budynku administracyjnym  w  Pacanowie   Nr    62/2017  z  dnia  16  maja   2017r

                                                              §1

Przeznacza  się  do  dzierżawy   część  dachu   na  budynku  administracyjnym   w  Pacanowie    wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                                                §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie. ,w  bip  ,w  prasie  lokalnej ,zwyczajowo  przyjęte.

                                                                §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 


Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr   84/2017

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia   18  lipca   2017 r  w sprawie                                        

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej   do dzierżawy                                                      

 W  Y  K  A  Z

1 Działki  nr  1517,1516/3,1529

2. Księga  wieczysta    Nr  KI1B/0001789

3 Powierzchnia   dzierżawionej  części   dachu  3 m²

4. Dzierżawa  pod  urządzenia  teletechniczne  i  instalacje telekomunikacyjne 

5.Położenie -  dach  budynku   administracyjnego   Urzędu  Gminy  w  Pacanowie

6. Przeznaczenie -brak  planu -  w  ewidencji  gruntów zapisana  jako  teren  zabudowany

7/ Termin  zagospodarowania   nieruchomości  -  nie  dotyczy

8/Wysokość czynszu  za dzierżawę  części dachu  miesięcznie 150.00zł  brutto    w  tym  kwota  ryczałtowa  40,00zł  plus  podatek Vat  23% tj  9,90zł  za  energię  plus  opłata  za  czynsz  w  wysokości  81,95    plus  podatek  Vat  23%  tj.18,85    

10/Wysokość  stawek  procentowych  opłat   z  tytułu  użytkowania  wieczystego  -  nie  dotyczy.

11./ Zasady  aktualizacji  opłat  nie  dotyczy.

12/ Oddanie  pod  dzierżawę  części  dachu   budynku  na  okres  3  lat

13  Czynsz  płatny  miesięcznie   w  terminie  do  30  dnia  danego  miesiąca

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz niniejszy podlega  publikacji  przez  okres 21  dni  od   18  lipca  2017r  do  8  sierpnia 2017r

Zobacz również: