Zawiadomienie ROŚ.6220.6.2017

2017-07-17 14:55:38 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp na działkach o nr ewid.262,263,272,273,274,275 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów, powiat buski województwo świętokrzyskie.

Znak:ROŚ.6220.6. 2017

Pacanów, 2017.07.17.

 OBWIESZCZENIE 

           Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko   (Dz.U.2016,poz.353 z późn.zm.) i art.10§ 1 ustawy z dnia 14czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016, poz.23 ze zm.)

Zawiadamiam

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia pod nazwą:   budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999kWp na działkach o nr ewid.262,263,272,273,274,275 obręb 0024 Żabiec, gmina Pacanów ,powiat  buski województwo świętokrzyskie

po przeanalizowaniu zebranych materiałów , wydano

decyzję z dnia 17.07.2017r. znak:ROŚ.6220 .6.2017

      Z  treścią decyzji  można zapoznać  się   w ciągu 14 dni od daty podania niniejszej  informacji do publicznej wiadomości w pokoju 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów , w godzinach od 7.00 – 15.00, wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań .

     Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust.1 pkt.52 lit.a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j.Dz.U.2016 , poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15 , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w sołectwie  Żabiec. 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

mgr inż. Kazimierz Zdziebko

Zobacz również: