Zawiadomienie Znak:ROŚ.6220.7.2017

2017-06-30 12:48:49 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia

Znak:ROŚ.6220.7.2017                                                                                     Pacanów, 2017.06.28.

 

ZAWIADOMIENIE

 Zgodnie z   art. 10 §1 i art.73 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2016,poz.23 ze zm.)  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2016r.,poz.23)    

Wójt Gminy Pacanów zawiadamia

 że w związku   prowadzonym na wniosek  Inwestora MG Speer Sp. z o.o. ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów działającego za pośrednictwem  pełnomocnika P. Dagmary Lubaszka, P. Urszuli Pacewicz , ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa   postępowaniem  administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia  polegającego   na budowie farmy fotowoltaicznej  o  mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid.gr.  265, 266/1, 281/2  obręb Żabiec , gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie,

można zapoznać się z niżej wymienionymi  opiniami i postanowieniem   w pokoju Nr 110 Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 , w godz.700 do 1500 , w terminie  do dnia 14.06.2017r.

 

- z opinią  sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju   SE.V-4470/24/17 z dnia 07.06.2017r.

 

- z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach WOO-II.4240.98.2017.PW.1 z dnia 26.06.2017r. 

 

-postanowieniem Wójta Gminy Pacanów  znak:ROŚ.6220.7.2017 z dnia 28.06.2017.

 

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15  oraz na tablicy ogłoszeń
w sołectwie   Żabiec 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

Zobacz również: