Zawiadomienie ROŚ.6220.5.2017

2017-05-09 12:48:39 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działce o nr ewid. 59 ,obręb 0027 Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie

  Znak:ROŚ.6220.5.2017

Pacanów, 2017.04.25. 

   ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego   i wystąpieniu do organów  opiniujących

       Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.)     

Zawiadamiam 

   że w dniu 24.04.2017r.  na wniosek  PZE PV Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Rataje Karskie 66, 28-133 Pacanów  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia   polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działce o nr ewid. 59 ,obręb 0027 Sroczków, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie 

Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z  §  3 ust.1 pkt.52  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j.Dz.U. 2016 , poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

           Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2016r.poz.353 ze zm.) decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach w  niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach ,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15  oraz na tablicy ogłoszeń
w sołectwie  Sroczków. 

Sekretarz Gminy

mgr inż. Kazimierz Zdziebko

Zobacz również: