Obwieszczenie

2017-05-08 12:36:39 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Rozbudowa ECB Park Edukacyjny ,,Akademia Bajki"

Pacanów, dnia 05.05.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.5.2016.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 05.05.2017 r. Wójt Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki”

Zakres programowy inwestycji:

o    Budowa budynku pełniącego funkcję wejściową, z holem recepcyjnym, kasami oraz kawiarnią z miejscami do konsumpcji;

o    Budowa budynku o funkcji noclegowo – administracyjnej, częściowo adaptującego istniejący budynek biurowy;

o    Budowa budynku o funkcji gospodarczo – magazynowej projektowanego w miejscu istniejącego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki;

o    Budowa budynku inwentarskiego z wydzielonymi boksami dla zwierząt oraz pomieszczeniami magazynowymi;

o    Budowa budynku z pomieszczeniem „komnaty solnej” oraz zapleczem techniczno-sanitarnym;

o    Budowa 8 stanowiskowego zespołu parkingowego dla samochodów osobowych,

o    Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem, oraz otwarty pawilon zabaw, okresowe lodowisko, woliera dla ptaków, wielofunkcyjny plac wejściowy, wydzielone miejsca postojowe dla samochodów osobowych

na nieruchomościach położonych w obrębie: 0014 Pacanów, jednostka ewidencyjna: Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1633, 1634, 1657, 1662, 1664, 1818, 1928, 1929, 1931, 1991, 1996, 2005, 2006

 

Inwestor: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pan Wojciech DUNAJ, DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj,
ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin

 

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami).

Zobacz również: