Obwieszczenie IGPM.6733.5.2016.2017

2017-04-19 10:58:58 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki”

Pacanów, dnia 19.04.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.5.2016.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek:

Inwestor: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1,
28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pan Wojciech DUNAJ, DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin

dla inwestycji pod nazwą:

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki”

na nieruchomościach położonych w obrębie: 0014 Pacanów, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1633, 1634, 1657, 1662, 1664, 1818, 1928, 1929, 1931, 1991, 1996, 2005, 2006

Zakres programowy inwestycji:

o   Budowa budynku pełniącego funkcję wejściową, z holem recepcyjnym, kasami oraz kawiarnią z miejscami do konsumpcji;

o   Budowa budynku o funkcji noclegowo – administracyjnej, częściowo adaptującego istniejący budynek biurowy;

o   Budowa budynku o funkcji gospodarczo – magazynowej projektowanego w miejscu istniejącego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki;

o   Budowa budynku inwentarskiego z wydzielonymi boksami dla zwierząt oraz pomieszczeniami magazynowymi;

o   Budowa budynku z pomieszczeniem „komnaty solnej” oraz zapleczem techniczno-sanitarnym;

o   Budowa 8 stanowiskowego zespołu parkingowego dla samochodów osobowych,

o   Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczenie, oraz otwarty pawilon zabaw, okresowe lodowisko, woliera dla ptaków, wielofunkcyjny plac wejściowy, wydzielone miejsca postojowe dla samochodów osobowych

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego)
w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z;
1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2, 4/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5, 5/ Zarząd Powiatu, Powiatowy Zarząd Dróg, 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: