Zawiadomienie ROŚ.6220.3.2017

2017-03-24 07:11:09 Ogłoszenia

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid.gr.141,143/1,145/1 obręb 0004 Grabowica, gmina Pacanów

   Znak:ROŚ.6220.3.2017

Pacanów,2017.03.23. 

   ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego   i wystąpieniu do organów  opiniujących

       Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.)     

Zawiadamiam 

   że w dniu 23.03.2017r.  na wniosek  Inwestora MG Speer Sp. z o.o. ul. Sadowa 27, 28-300 Jędrzejów działającego za pośrednictwem  pełnomocnika P. Dagmary Lubaszka ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia  polegającego   na budowie farmy fotowoltaicznej  o  mocy do 999 kWp na działkach o nr ewid.gr.141,143/1,145/1 obręb 0004 Grabowica, gmina Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie 

Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z    §  3 ust.1 pkt.52  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j.Dz.U. 2016 , poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

           Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2016r.poz.353 ze zm.) decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach w  niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach ,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów,  wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15  oraz na tablicy ogłoszeń
w sołectwie  Grabowica.. 

  

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: