Zarządzenie Nr 40/2017

2017-03-21 18:32:10 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

ZARZĄDZENIE  nr  40/ 2017

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia   21  marca   2017r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  dzierżawy

Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  / jt .Dz. U z  2016r  poz. 446  ze  zmianami/   i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity  Dz .U  z . z  2015r  poz.1774 z  póź.zm / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXXVIII/186/17 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  3  lutego  2017r w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  na  okres  3  lat  w  trybie  bezprzetargowym   działki  nr  954/1   o  pow.  0.68  ha  stanowiącej  własność  Gminy  Pacanów  położonej  w  Słupi

                                              §1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                               §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie ,w prasie ,w  Bip, zwyczajowo  przyjęte

                                                §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr   40/17

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia   21  marca   2017r     w                                        

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do

wydzierżawienia  w trybie bez  przetargowym na okres   3 lat

W  Y  K  A  Z

nieruchomości   rolnej  (sołtysówki)  położonej w  Słupi

Nieruchomość;

1.Działki  nr  954/1

2.Własność  Gminy Pacanów  - D.SP.7723-54-23/4  WS  ujawniona  w                                 

KW  Nr KI1B/00056270/7

3.Powierzchnia   0,68 ha

4.Nieruchomość  rolna  położona  we  wsi  Słupia

5.Brak  planu  -  w  ewidencji  gruntów  zapisana  jako  teren  rolny

6/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   - 130,2kg pszenicy

Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  21  marca  2017r  do  11 kwietnia  2017r

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: