Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2017

2017-03-21 18:27:53 Ogłoszenia

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów gmina Pacanów

Znak:ROŚ.6220.1.2017                                                                                          Pacanów, 2017.03.20.

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 123, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016r.,poz.23)  w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r.,poz.353) w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Inwestora Gminy Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów , reprezentowanej przez pełnomocnika  P. Konrada Rachuna  WOSAN Usługi Projektowe ,ul.Karbońska 5/10, 25-640 Kielce, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa  kanalizacji sanitarnej  w miejscowości  Chrzanów gmina Pacanów” , powiat buski, województwo świętokrzyskie

Wójt Gminy Pacanów zawiadamia

że  w dniu 20.03.2017r. Znak: ROŚ.6220.1.2017 została wydana decyzja Wójta Gminy Pacanów znak: ROŚ.6220.1.2017  stwierdzająca  brak  potrzeby  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko   planowanego  przedsięwzięcia pn.” „Budowa  kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów gmina Pacanów”, powiat buski, województwo świętokrzyskie
msc. Chrzanów obręb 3

55-dr,89,90,91,92,93,94/1,94/2,95,96,97/4,97/6,98,99/1,99/2,100/2,101,102,104;

129,155,156,157,158,159,160/1,160/2,160/3,160/4,161,162/1,162/2,162/3,163-dr;

164-dr,165,166,167,168,169/1,169/2,170,171,172,174,175,176,179,180,181,183,

185,186,187,190,191/1,191/2,192,193,194,195,196/1,196/2,198,199,200,201,202,

203/1, 204,205,206-dr.,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,

221,222/2,223,224,225,226,227,228/1,228/2,229dr.,230/1,230/2,230/3,230/4,230/5,

231,232,233,234,235,236,237,238,239,240/2,241,242,243,244,245,246,247,248,

249,250,251/1,251/3,251/4, 1512.

msc. Wójcza obręb 21

49/1,50,51,52,53,54,55,56,57/1,58,59,60/4,61/4,63/1,63/2,64,221,266,267,268/1,418.

msc. Niegosławice obręb 12

55/1, 55/2 .

  Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń
 w Urzędzie Gminy Pacanów oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia 
tj. w sołectwie   Chrzanów i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Pacanów.    

    Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach  Al.IX  Wiekówe Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia  uznania niniejszej za doręczoną zgodnie z art.49 K.p.a.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia.      Z  dokumentacją  oraz pełną treścią decyzji,   strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Pacanów ul. Rynek 15, I piętro, pokój Nr 110, w godzinach 700– 1500 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni  od dnia publicznego ogłoszenia.   Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty ( 14dni)w:
1.Strona Internetowa BIP Urzędu Gminy Pacanów,

2.Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów
2. Tablica ogłoszeń w sołectwie Chrzanów, Wójcza, Niegosławice.

Wójt Gminy Pacanów

 mgr Wiesław Skop

Zobacz również: