Zarządzenie Nr 38/2017

2017-03-17 11:19:38 Ogłoszenia

w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pacanów

Zarządzenie Nr 38/2017

Wójta Gminy Pacanów

z dnia 14 marca 2017 roku

 

w sprawie określenia na rok szkolny 2017/2018 terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pacanów

 

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 204 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Pacanów, na rok szkolny 2017/2018.

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

od 15.03.2017 r.
do 31.03.2017 r.

 

 

od 17.04.2017 r.

do 21.04.2017 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego
w publicznej szkole podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

do 06.04.2017 r.

 

 

 

 

do 25.04.2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

07.04.2017 r.

 

26.04.2017 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 13.04.2017 r.

do 28.04.2017 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

14.04.2017 r.

 

04.05.2017 r.

 

§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowych na terenie Gminy Pacanów.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop


Zobacz również: