Obwieszczenie IGPM.6733.5.2016.2017

2017-03-14 08:18:46 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki”

                Pacanów, dnia 14.03.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.5.2016.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że na wniosek z dnia 04.11.2016 r. (uzupełniony w dniu 07.03.2017 r.), Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki Park Edukacyjny „Akademia Bajki”

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę o obiekty mające z nim związek funkcjonalny, tj. budynki restauracyjno-hotelowe, administracyjno-biurowe, gospodarczo-magazynowe, inwentarskie (z boksami dla zwierząt), oraz infrastrukturę towarzyszącą

na nieruchomościach położonych w obrębie: 0014 Pacanów, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1633, 1634, 1657, 1662, 1664, 1818, 1928, 1929, 1931, 1991, 1996, 2005, 2006

Inwestor: Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pan Wojciech DUNAJ, DOMINO Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 k.p.a., Urząd Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: