Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2017

2017-03-13 14:12:47 Ogłoszenia

o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

Znak:ROŚ.6220.2.2017

Pacanów,2017.03.13.

   ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego   i wystąpieniu do organów  opiniujących

       Zgodnie z art.61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( t.j. Dz. U. z 2013, poz.267 ze zm.)     

Zawiadamiam 

   że w dniu 13.03.2017r.  na wniosek  Inwestora Waldemara Nasieniaka zam. Zborówek Nowy 45, 28-133 Pacanów   zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego  przedsięwzięcia:        Budowa budynku usług blacharsko-lakierniczych  na działce o nr ewid. 79 w miejscowości Zabiec gmina Pacanów, powiat  buski, woj. świętokrzyskie.     

Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 K.p.a  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.   

           Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z    §  3 ust.1 pkt.14  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko ( t.j.Dz.U. 2016 , poz.71 ze zm.) należy do przedsięwzięć  mogących potencjalnie znacząco oddziaływać  na środowisko.

           Zgodnie z art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r.o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.z 2016r.poz.353 ze zm.) decyzję o środowiskowych  uwarunkowaniach w  niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym  Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach ,

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

  Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

         Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ul. Rynek 15  oraz na tablicy ogłoszeń
w sołectwie  Żabiec. 

 

 

 

 Z-up Sekretarz Gminy

mgr inż. Kazimierz Zdziebko

Zobacz również: