Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych i formularz zgłaszania uwag

2017-03-01 12:25:31 Ogłoszenia

dotyczących Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025

 

Na podstawie art. 6 ust. 2-9 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777) Wójt Gminy Pacanów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 08.03.2017 r. do dnia 08.04.2017 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

·      drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl,

·      drogą korespondencyjną na adres: Future Green Innovations S.A. ul. Podole 60, 30-394 Kraków, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”,

·      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”,

·      bezpośrednio (osobiście) do sekretariatu Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

2.    Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, z możliwością składania uwag i/lub propozycji do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025, które odbędzie się dnia 30.03.2017 r. o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy Pacanów ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 wraz z formularz uwag dostępny będzie do 08.04.2017 r. (ostatni dzień 30 dniowych konsultacji)

·        w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanów pod adresem internetowym http://bip.pacanow.pl/news.php?id=749

·        na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów pod adresem: http://www.ug.pacanow.pl/

·        w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,i uwag wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

 

 >> PROJEKT Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 <<

 

 

 

 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

 

do projektu

uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025

 

1. Informacje o Zgłaszającym

Imię i Nazwisko

 

Adres do korespondencji(e-mail)

 

Telefon/fax.

 

 

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane ustnie oraz na niniejszym formularzu, wówczas konieczne jest wypełnienie punktu 1.

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl lub przesłać listownie na adres: Future Green Innovations S.A. ul. Podole 60, 30-394 Kraków lub Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt uchwały Gminny Program Rewitalizacji” do dnia x r.

 

2. Zgłaszane uwagi, wnioski oraz sugestie do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025

 

Lp.

Część dokumentu do którego odnosi się uwaga
(projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów)

Obecny zapis

Propozycja zmiany

Uzasadnienie zmiany

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: