Obwieszczenie ROŚ.6220.10.2016

2017-02-23 11:29:07 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991, 1929, 1662, 1664 w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Znak:ROŚ.6220.10.2016                                                    Pacanów, dnia 22.02.2017

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 123, art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2016r.,poz.23)  w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.
z 2016r.,poz.353) w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie pełnomocnika DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ ul. Mickiewicza 118/5, 71-140 Szczecin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991, 1929, 1662, 1664  w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie

Zawiadamiam   

  że w dniu 22.02.2017r. została wydana decyzja Wójta Gminy Pacanów  Znak: ROŚ.6220.10.2016/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa  Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki nr ewid. 1633, 1634, 1657, 1818, 1931, 1928, 1996, 2005, 2006, 1991, 1929, 1662, 1664,  w Pacanowie, powiat buski, województwo świętokrzyskie „.

  Niniejsza decyzja oraz dokumentacji sprawy są do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy
Pacanów ul. Rynek 15 pokój 110 w godzinach urzędowania (tj.od godz.7 do 15-tej.

   Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach  Al.IX Wieków Kielc 3 za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia  uznania niniejszej decyzji za doręczoną zgodnie
z art.49K.p.a.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje   zamieszczone w sposób zwyczajowo przyjęty (14dni) w:   1.Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Pacanów.

2.Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów.

3.Tablica ogłoszeń w sołectwie Pacanów

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: