Postanowienie ROŚ.6220.10.2016/2017

2017-02-02 10:31:34 Ogłoszenia

Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki o nr ewid.1633, 1657, 1662, 1664, 1818, 1931, 1928, 1929, 1996, 2005, 2006, 1991 w Pacanowie gm. Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie

Znak:ROŚ.6220.10.2016/2017
Pacanów, dnia 2017.02.02.

Postanowienie

       Na podstawie art.63 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2016.poz.353 z późn. zm.) a także  z art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016. poz.23 z późn. zm.)w związku z §3 ust.1 pkt.55 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj.Dz.U.z 2016r.poz.71)  po rozpatrzeniu  wniosku Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matoła w Pacanowie, ul. Kornela Makuszyńskiego 1,28-133 Pacanów  reprezentowanego przez pełnomocnika P. Wojciecha Dunaj - DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA WOJCIECH DUNAJ ul.Mickiewicza118/5 ,71-140 Szczecin  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „ Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki o nr ewid.1633,1634, 1657, 1662, 1664, 1818, 1931, 1928, 1929, 1996, 2005, 2006, 1991„w Pacanowie gm. Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie ”  

 postanawiam

nie nakładać obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Rozbudowa Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki o nr ewid.1633, 1657, 1662, 1664, 1818, 1931, 1928, 1929, 1996, 2005, 2006, 1991  w Pacanowie gm. Pacanów, powiat buski, woj. świętokrzyskie ”  
 

U Z A S A D N I E N I E
     Wójt Gminy Pacanów zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju z prośbą o wydanie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia oraz o jej ew. zakresie.  
   Opinią  WOO-II.4240.299.2016.PW6. z dnia 25.01.2017r. (wpł do UG 26.01.2017r.)  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię  iż nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, natomiast w opinii Państwowy Inspektor Sanitarny SE.V-4470/3/17 z dnia 23 stycznia 2017r.(wpł.do UG 31.01.2017r.) nie widzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi.
   Przedmiotowa inwestycja należy do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane tj. o których mowa w art.59 ust.1 pkt.2 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wymienionych w  §3 ust.1 pkt.55 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 71) 
    Przed powzięciem postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny przeanalizowano przedsięwzięcie uwzględniając następujące uwarunkowania:


1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia ,z uwzględnieniem:

a)w skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

  Planowane przedsięwzięcie polega na :
rozbudowie Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka obejmującego działki o nr ewid.1633, 1634,1657, 1662, 1664, 1818, 1931, 1928, 1929, 1996, 2005, 2006, 1991 w Pacanowie    
    Planowany zespół będzie składał się z przestrzeni publicznej w formie parku edukacyjnego z ogrodami powiązanymi z te tematyką bajek, baśni, legend  ,komiksów, powieści oraz pawilonów obsługujących  zespół pod nazwą „Akademia Bajki”. Będzie  zlokalizowane na działkach o nr ewid.1633, 1634,1657, 1662, 1664, 1818, 1931, 1928, 1929, 1996, 2005, 2006, 1991  w Pacanowie . Planowana inwestycja zakłada połączenie istniejących obiektów Europejskiego Centrum Bajki  z rozbudowaną częścią bezpiecznym przejściem ulicą Karską i fragmentem ul. Kornela Makuszyńskiego. Koncepcja zakłada ograniczenie ruchu kołowego na fragmentach ulic Karskiej i K. Makuszyńskiego w bezpośrednim  sąsiedztwie obiektów Europejskiego Centrum Bajki .W tym celu ul. Karska  będzie nieprzejezdna –zastosowanie słupków  drogowych w rejonie skrzyżowania z ul. K. Makuszyńskiego oraz na wysokości projektowanej zatoczki dla autobusów i parkingu dla samochodów osobowych. W wyniku tych działań powstanie przestrzeń w formie w formie pasażu, ciągu pieszo –j jezdnego
z kontrolowanym ruchem kołowym. Obsługę komunikacyjną działek objętych inwestycją planuje się wjazdem od strony ulicy Słupskiej wzdłuż budynków administracyjno- hotelowego, gospodarczego i inwentarskiego  po północnej stronie  obiektów z placem manewrowym zlokalizowanym pomiędzy budynkiem gospodarczym i inwentarskim. Miejsca postojowe planuje się we wschodniej części terenu na zamknięciu ul. Karskiej w ilości 4 miejsc postojowych w powiązaniu z zatoczką dla autobusów/busów oraz zapleczu budynku administracyjno-hotelowego w ilości 4 miejsc postojowych  z wjazdem  od strony ul. Słupskiej.  W ramach przestrzeni ul. Karskiej i placu wejściowego wykonane zostaną parkingi rowerowe. Planowane zagospodarowanie terenu:
1. ogólnodostępna część powiązana z istniejącym terenem ECB została podzielona na trzy strefy. Najbliżej strefy komunikacyjnej zostanie zlokalizowany na najwyższym tarasie skatepark, poniżej zaplanowano strefę seniora z zielenią i miejscami do gry
2. w szachy, boule. Na najniższym tarasie będzie plac wejściowy do budynku głównego oraz do części biletowanej Akademii Bajki. Plac wejściowy będzie miejscem wielofunkcyjnym m.in. organizowania kiermaszów, koncertów, spotkań, imprez.
Z placu wejściowego będzie dostęp do kondygnacji przyziemia budynku głównego, gdzie zaplanowano hol recepcyjny z kasami oraz miejsca gdzie rozpoczynać się będzie zwiedzanie parku edukacyjnego. W zachodniej części fragment dostępny z ulicy Słupskiej został przeznaczony pod funkcjonujący budynek administracyjny
3. z miejscami hotelowymi oraz dostępem do budynku gospodarczego do parku.
4. Park Edukacyjny „Akademia Bajki” strefa podzielona została tematycznie na cztery ogrody tj. „Ogród komiksu”. „Ogród Legend”, „ Ogród Legend, Ogród Bajek
5. i Baśni”, oraz „ Ogród Powieści”. Na terenie każdego z ogrodów zlokalizowane zostały stacje multimedialne, związane z wybrana bajką, legendą, komiksem lub powieścią.
6. Plac centralny i polany spontanicznej aktywności – zlokalizowany na pograniczu ogrodów nawiązujący do legend związanych ze światem wodnym, powiązany także z częścią gospodarczą i budynkiem warsztatowo-doświadczalnym.
7.  Pozostałe elementy zagospodarowania oraz rozwiązania techniczne – oś podłużna założenia parkowego o kierunku północ-południe wyznaczona zostałaś rowem oraz głównym ciągiem pieszym. Rozdzielone strefy/ogrody połączono strefami spontanicznych aktywności z mostkami, trapami i miejscami zabaw w zieleni.
8.Obiekt
- budynek główny łączący pasaż w ul. Karskiej z Akademią Bajki
- budynek administracyjno-hotelowy, powstały po gruntownej przebudowie istniejącego budynku przy ul. Słupskiej
-budynek gospodarczy przeznaczony na zaplecze socjalne oraz magazynowe
-budynek inwentarski przeznaczony dla zwierząt
-komnata solna  mieszcząca salę do zajęć edukacyjnych, toalety, pomieszczenia techniczne i gospodarcze
W ramach planowanego przedsięwzięcia projektuje się instalacje wodociągową, kanalizacyjną, kotłownię gazową oraz pompy ciepła.
Planowany teren przedsięwzięcia stanowią:
-od strony północnej Europejskiego Centrum Bajki tereny zabudowane
-od strony wschodniej drogi, sady oraz grunty rolne zabudowane
-od  strony południowej tereny rolne, pastwiska i sady
-od strony zachodniej tereny rolne, sady, droga, zabudowa mieszkaniowa oraz tereny zabudowane.
b)Powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładania się oddziaływań:

Budowa inwestycji winna być w koordynacji z innymi planowanymi inwestycjami, aby wyeliminować i zminimalizować uciążliwości związane z jej oddziaływaniem na środowisko, poprzez m.in. właściwą organizację robót i rozłożenie w czasie prowadzonej inwestycji.

c) Wykorzystanie zasobów naturalnych:

W trakcie realizacji inwestycji będą wykorzystane surowce, materiały, woda, paliwa i energie, które należy wykorzystać zgodnie z obwiązującymi przepisami i normami. Przewiduje się zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego. Inwestor zakłada ogrzewanie budynku z własnej kotłowni na gaz, ponadto przewidziano montaż pomp ciepła.

d) Emisji i występowania innych uciążliwości

Podczas prac budowlanych, w sąsiedztwie placu budowy wystąpią okresowe uciążliwości takie jak: emisja hałasu, zanieczyszeń do powietrza, wytwarzanie odpadów oraz oddziaływanie na środowisko przyrodnicze. Uciążliwości te będą miały zasięg lokalny i ustana z chwilą ustania prac. Podczas realizacji należy wykorzystywać urządzenia i maszyny sprawne technicznie, zapewnić odpowiednią organizację prac eliminującą zbędne postoje pojazdów. Przedsięwzięcie będzie realizowane w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie tj. zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowo-usługowa. W związku z tym prace budowlane w sąsiedztwie tych terenów należy wykonywać w porze dziennej, zapewnić odpowiednią organizację prac minimalizująca uciążliwości, w tym unikanie jałowej pracy maszyn i urządzeń. Zaplecze budowy należy zorganizować na terenie utwardzonym z wyposażeniem go w odpowiednie środki do usuwania zanieczyszczeń na wypadek powstania awarii pojazdów, maszyn i wycieku substancji niebezpiecznych. Należy zapewnić zaplecze sanitarne w postaci przenośnych toalet, których zawartość powinna być usuwana i wywożona przez uprawnione podmioty na oczyszczalnię ścieków.

Na etapie budowy gospodarka odpadami, które mogą zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymogami prawnymi i w sposób niestanowiący zagrożenia dla środowiska tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Wytwarzane odpady należy magazynować selektywnie w sposób zabezpieczający przez zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego a następnie przekazywać podmiotom uprawnionym do dalszego zagospodarowania. Powstałe masy ziemne należy zagospodarować na terenie inwestycyjnym w sposób niepowodujący zmiany stanu wody ze szkoda dla sąsiednich gruntów lub przekazać uprawnionym podmiotom. W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjne, wycieku substancji ropopochodnych, zanieczyszczony grunt należy je możliwie jak najszybciej i starannie zebrać, a następnie przekazać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

W ramach realizacji zamierzenia inwestycyjnego zachodzi konieczność usunięcia drzew gatunek wierzba krucha, wierzba biała, orzech włoski, śliwa jabłoń, leszczyna pospolita.

W związku z powyższym wycinkę drzew i krzewów wskazane jest przeprowadzić w okresie pozalęgowym tj. w terminie od 16 października do końca lutego. W przypadku drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki wskazane jest na czas prowadzonych prac zabezpieczyć je poprzez odeskowanie pni drzew, owinięcie pni matami słomianymi i okrycie korzeni matami słomianymi, a także w razie potrzeby podwiązanie gałęzi narażonych na uszkodzenia. Prace ziemne w pobliżu bryły korzeniowej należy wykonać ręcznie i niedopuszczać do przesuszania gruntu w obrębie systemu korzeniowego drzew. Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono występowania siedlisk gatunków roślin, grzybów objętych ochroną. Odnotowano natomiast występowanie chronionych gatunków ptaków. W celu minimalizacji wpływu przedsięwzięcia na zwierzęta związane ze środowiskiem gruntowo-wodny, prace ziemne prowadzić należy w okresie od 15 sierpnia do 15 października, gdy zwierzęta będą poza okresem rozrodczym, a jednocześnie nie będą przebywać na stałe
w zimowych kryjówkach lub poza ww. okresem pod nadzorem przyrodniczym. Dodatkowo wykopy fundamentowe należy ogrodzić w celu uniemożliwienia dostanie się do nich zwierząt.

Wody opadowo-roztopowe z terenu  nienarażonych na zanieczyszczenia tj. dachów, ciągów pieszych odprowadzane będą do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na terenie inwestycyjnym bez oczyszczania poprzez układ wykorzystania wody opadowej do podlewania terenów zielonych. Natomiast wody opadowe i roztopowe pochodzące z parkingów  i ul. Karskiej odprowadzone będą poprzez separator produktów ropopochodnych do ww rowu. Według dokumentacji stężenia zanieczyszczeń nie będą przekraczać norm dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2014 . 1800). Sprawność urządzeń oczyszczających należy regularnie przeglądać.

Z uwagi na Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/Ue z dnia 16.04.2014r. zmieniające dyrektywę 2011/92/UE w sprawie wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko. Przystosowanie przedsięwzięcia do zmian klimatu, elementy wpływające na łagodzenia zmian należy stwierdzić, że:
-wystąpi emisja do powietrza, w tym gazów cieplarnianych w związku ze spalaniem paliwa w silnikach pojazdów, maszyn na etapie realizacji eksploatacji oraz z planowanej kotłowni gazowej,
-przedsięwzięcie usytuowane jest poza terenami zagrożonymi podtopieniami (http://mapy.iosk.gov.pl/imap/) oraz terenami osuwisk (http://geozagrozenia.pgi.gov.pl/),
-w projektowych rozwiązaniach należy dobrać odpowiednie materiały i technologie wykonania,
-ze względu na swój charakter i lokalizację przedsięwzięcie jest neutralne względem oddziaływań związanych z klęskami żywiołowymi,
-z uwagi na charakter przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego wpływu na różnorodność biologiczną.

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowiło nowy element krajobrazu. Mając na uwadze charakter terenu inwestycyjnego, skalę przedsięwzięcia, parametry planowanych parametrów, zaproponowane działania minimalizujące, oddziaływanie na środowisko przyrodnicze nie przewiduje się negatywnego wpływu na wartości ekologiczne.

Źródłami hałasu jakie pojawią asie po realizacji inwestycji będą: agregat chłodniczy serwerowi (moc akustyczna ok. 65 dB), agregat chłodniczy budynku administracyjno-hotelowego (moc akustyczna ok. 65 dB), agregat wody lodowej budynku głównego (moc akustyczna ok. 85 dB), agregat pompy ciepła budynku komnaty solnej (moc akustyczna ok. 65 dB), wysokotemperaturowy agregat grzewczy (moc akustyczna ok. 71 dB) oraz ruch turystyczny. Według Rozporządzeni Ministra Środowiska dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112)dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą 50 dB i 55 dB dla pory dnia oraz 40 i 45 dB dla nocy.

Okresowo źródłem hałasu może być nagłośnienie imprez plenerowych, nie przewiduje się montażu na terenie centrum stałego nagłośnienia zewnętrznego. Ze względu na lokalizację planowanych źródeł w stosunku do zabudowy chronionej oraz planowany pas zieleni zimozielonej, w dokumentacji oceniono, że emisja hałasu z przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie przekraczać na terenach chronionych akustycznie dopuszczalnych poziomów.

Na etapie realizacji inwestor powinien zapewnić zaplecze sanitarne dla potrzeb brygad budowlanych w postaci przenośnych sanitariatów, których zawartość winna być odbierana przez uprawniony podmiot i wywożona do oczyszczalni ścieków lub wykorzystać sanitariaty zlokalizowane na terenie inwestycyjnym.

Biorąc po uwagę zapisy dotyczące ograniczenia emisji niskiej (powierzchniowe) zawarte w dokumencie „Aktualizacja programu ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego wraz z planem działań krótkoterminowych” przyjętym Uchwałą nr XVII/248/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 listopada 2015r. zasadnym będzie zastosowanie nowoczesnego kotła gazowego niskoemisyjnego.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii

Ze względu na charakter przedsięwzięcia, jego zakres przedmiotowy, zastosowaną technologie wykonania, która nie wiąże się z koniecznością użycia niebezpiecznych substancji ani technologii, nie przewiduje się w wystąpienie zagrożenia dla środowiska.

2. Usytuowania przedsięwzięcia – ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

b) Planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na :
-obszarach wybrzeży
-obszarach górskich wymienionych w Zarządzeniu nr 18/200 Wojewody Świętokrzyskie z dnia 2.03.2000r. w sprawie ustalenia wykazu miejscowości zaliczonych do terenów podgórskich i górskich na terenie woj. świętokrzyskiego  (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 13, poz. 104)
-obszarach ochrony uzdrowiskowej
- obszarach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – planowane zamierzenie znajduje się ok. 15 km od GZWP nr 423 Subzbiornik Staszów
- obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne – w przypadku odkrycia przedmiotu, co do  którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem w trakcie robót, należy: wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot; zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli jest to nie możliwe to Wójta Gminy Pacanów,
-terenie parku narodowego
-terenie parku krajobrazowego
-terenie rezerwatu przyrody
-obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt, ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym na obszarach Natura 2000 Ostoja Szniecko-Soleka PLH260034. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami południowo-centralnego korytarza ekologicznego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, wyżej wymienioną odległość i zakres planowanych prac nie przewiduje się aby omawiane przedsięwzięcie znacząco oddziaływało na środowisko przyrodnicze w tym na cele obszarów NATURA 2000 a w szczególności na stan siedlisk przyrodniczych, siedliska gatunków roślin i zwierząt, gatunków obszarów NATURA 2000, integralność obszaru Natura 2000 i jego powiązania z innymi obszarami.

b) Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na:

- terenie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, na obszarze którego obowiązują regulacje wynikające z uchwały XXXV/621/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23.09.2013r. w sprawie Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jak wynika z dokumentacji w związku z realizacją inwestycji nie przewiduje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych
i nadwodnych. Zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych, nie będzie naruszony ponieważ inwestycja nie wiąże się z istotnymi ingerencjami w tym zakresie. Przewidziano m.in. regulacje skarp i dna rowu zlokalizowanego na terenie inwestycyjnym oraz budowę wylotów odprowadzających wody opadowe i roztopowe wraz z zabezpieczeniem skarp i dna rowu w tych miejscach. Obszar inwestycyjny zlokalizowany został w odległości ok. 550 metrów od dopływu z Chrzanowa. Mając na uwadze charakter terenu inwestycyjnego oraz zakres prac  nie przewiduje się negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu. Zakres planowanego przedsięwzięcia nie stoi w sprzeczności z celami i działaniami w zakresie czynnej ochrony ekosystemów dla Solecko-Pacanowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jeżeli realizacja inwestycji będzie skutkować naruszeniem zakazów wprowadzonych ustawą o ochronie przyrody i rozporządzeniami w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt; na odstępstwa od zakazów w celu realizacji inwestycji konieczne będzie uzyskanie stosownej decyzji – zezwolenia w trybie artykułu 56 ustawy
o ochronie przyrody.
-w świetle obowiązujących przepisów Dyrektywy 200/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Ramowa Dyrektywa Wodna), cele planowania
i gospodarowania wodami maja zostać osiągnięte poprzez wdrożenie zadań zawartych w dokumentach planistycznych. Zgodnie z zapisami planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.10.2016r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (tj. Dz. U. z 2016r, poz. 1911) przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest:
•        zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych oznaczonej Europejskim kodem PLRW20006217656 ,zwanym Dopływem z Chrzanowa, zaliczonym do regionu wodnego Górnej Wisły. Status – naturalna część wód, ocena stanu – zły, ocena ryzyka nieosiągnięci celów środowiskowych – zagrożona. Dal wskazanej JCWP przewidziano odstępstwo ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak możliwości  wskazania przyczyn nieosiągnięci dobrego stanu zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie monitoringu badawczego. Celem środowiskowym dla ww. JCWP jest dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód.
•        Jednolitych Części Wód Podziemnych oznaczonym Europejskim kodem JCWPd PLGW2000115, region wodny Górnej Wisły. Dla wód tego obszaru stan ilościowy oceniono jako dobry, stan chemiczny oceniono jako słaby. Ocena ryzyka dla JCWPd – zagrożona. Celem środowiskowym dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilościowy. Dla JCWPd przewidziano odstępstwo ze względu na nieuporządkowaną gospodarkę wodościekową. W programie działań ukierunkowanym na presję, dla JCWPd zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające negatywny wpływ presji na stan JCWPd. Jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne, okres sześciu jest zbyt krótki aby mogła nastąpić poprawa stanu wód. Poprawa przewidziana jest w dalszej perspektywie czasowej.
Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz rozwiązania opisane w pkt. 1d niniejszej opinii, planowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla celów środowiskowych.

Przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć wymienionych w artykule 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, dla których można tworzyć obszar ograniczonego użytkowania. Uwzględniając lokalizację inwestycji w centralnej Polsce należy stwierdzić, że transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie wystąpi.

Analizując lokalizację, zakres oraz parametry techniczne i planowany sposób realizacji inwestycji w oparciu o art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tutejszy organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia dla przedmiotowego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.Wójt Gminy
mgr Wiesław Skop

Zobacz również: