Obwieszczenie IGPM.6733.6.2016

2017-01-30 12:28:13 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice.

Pacanów, dnia  27.01.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.6.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 27.01.2017 r. Wójt Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w  miejscowości Niegosławice.

na nieruchomościach położonych w obrębie jak niżej, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami wg załączonego wykazu:

obręb 0014 Pacanów: 1792, 1935, 1184, 1941, 1959, 1077, 1228,

obręb 0012 Niegosławice: 41, 44, 46, 95, 117, 153, 157, 181, 47/1, 151, 77, 55/3, 152/1, 97/2, 98, 99, 58, 100, 12/2, 101, 102/1, 135, 103, 113, 114/1, 114/2, 115, 134, 116, 165, 138/1, 140/1, 173, 112, 142, 154/1, 156/1, 156/2, 161/3, 162, 152/2, 55/1, 55/2, 82, 83, 170, 84, 60, 85, 86, 88/1, 90, 9/1, 10, 92, 104, 93, 106, 33/1, 32/1, 61, 59, 4/1, 7, 8, 27, 26, 11, 12/1, 87, 23/1, 22/3, 13, 57, 163, 35,

obręb 0018 Słupia: 1124/1, 64, 65/3,

obręb 0003 Chrzanów: 129, 229

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami).

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: