Obwieszczenie IGPM.6733.9.2016

2017-01-25 11:36:50 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice.

Pacanów, dnia 25.01.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.9.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek:

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o.,
ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

dla inwestycji pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w  miejscowości Książnice.

na nieruchomościach położonych w obrębie jak niżej, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami wg załączonego wykazu:

obręb 0011 Książnice: 162/2, 230, 228/1, 165, 219/5, 216/1, 204/1, 168/2, 213/4,  219/6, 170, 171, 172/2, 173/1, 175, 154, 117/1, 122, 120, 121, 123, 313/2, 313/1, 124/8, 124/4, 124/5, 124/7, 124/6, 89/1, 125, 128, 152/1, 130, 150, 149, 148, 152/2,129, 153, 139, 131/4, 137, 92, 91,90, 88, 84, 85, 86, 77, 76, 25/2, 26, 27/1, 75, 72/1, 73/1, 314, 66, 78/1, 140/1, 140/2, 146, 147/2, 147/1, 64/1, 58/1, 55/2, 53, 47, 2, 63,62, 61/2, 61/1,60, 52/1, 52/2, 72/2

obręb 0007 Karsy Małe: 237, 232, 221/1, 245, 239, 240, 268, 37/3,

obręb 0014 Pacanów: 1771, 1791/1, 1791/3, 1791/2, 1790, 1789, 1788, 1787/2, 1787/1, 1770/1, 1769/2, 1786, 1785, 1784, 1783, 1782, 1781, 1780, 1779,  1777, 1776, 1775, 1774/2, 1774/3, 1773, 1933, 1973/5, 1739, 1738, 1737, 1735, 2112, 1728/2, 1726/2, 1726/1, 1725, 1855, 1854/1, 1854/2, 1853/2, 1853/1, 1852/2, 1849/4, 1849/3

obręb 0023 Zborówek: 79

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego)
w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z;
1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2, 4/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5, 5/ Zarząd Powiatu, Powiatowy Zarząd Dróg, 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146, 6/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 7/ w zakresie obszaru przyległego do drogi – uzgodnienie Wójta Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: