Obwieszczenie IGPM.6733.8.2016

2017-01-18 11:59:40 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia.

Pacanów, dnia 18.01.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.8.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek:

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o.,
ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

dla inwestycji pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w  miejscowości Słupia.

na nieruchomościach położonych w obrębie jak niżej, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami wg załączonego wykazu:

obręb 0018 Słupia: 156/1, 1124/1, 150/3, 150/2, 150/1, 1047/2, 1164, 1165, 1166, 1167,  1185, 157/3, 123, 1140, 154, 58, 59/1, 1060, 60, 1044/1, 124/9, 124/1, 124/2, 1045/1, 1045/3, 1045/2, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 349/1, 1071, 1072, 348, 350, 1214/1, 1214/3, 355, 354/3, 354/5, 1073, 356, 357, 358, 1074, 344, 345, 1151/1, 1151/3, 1151/6, 1048, 361/1, 363/1, 365, 1045/5, 1045/4, 353, 206/1, 1064/1, 226, 1174,  225,  224, 1144, 228, 229/3, 229/2, 231, 232/1, 234/1, 208/1, 210, 211, 212, 213, 1063, 214/3, 1145/1, 215/1, 216, 217/1,218/1, 219/3,  219/4, 220, 221, 222/2, 222/3, 245/3, 245/4, 247/1, 1100/1, 241, 246/1, 1066, 244, 235/1, 1067, 237, 239, 240, 267, 266, 272/1, 243, 1147, 249/1, 279,280,  269, 268, 273/1, 274/1, 276, 1068, 291/4, 291/5, 291/3, 293/1, 294/1, 296/1, 306/1,230/1, 233/1, 367/3, 242, 223/1, 367/2, 372/1, 1075, 374/2, 377, 378, 380, 376/1, 292, 1070, 308, 384/1, 171, 1143, 170, 1052, 169, 168/2, 168/1, 167, 166, 196,  197, 318, 385/1, 1046/2, 1046/1, 1046/3, 1149/1, 907, 1082, 905/1, 910/1, 912/1, 933/1, 934/1, 922/1, 924/6, 909, 911

obręb 0006 Karsy Duże: 1, 2/1, 2/5, 2/3, 2/6, 3, 4, 89, 101

obręb 0014 Pacanów: 2003, 1934/2, 2115/4, 2116/1, 1997/3, 1997/1, 2115/3, 2115/2, 2114/1, 2114/2, 1878, 1879/1, 1879/2, 1872

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego)
w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z;
1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2, 4/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5, 5/ Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45, 6/ Zarząd Powiatu, Powiatowy Zarząd Dróg, 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146, 7/ Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22, 8/ w zakresie obszaru przyległego do drogi – uzgodnienie Wójta Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia
i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: