Obwieszczenie ROŚ.6220.1.2017

2017-01-13 14:38:47 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chrzanów gm. Pacanów

Znak:ROŚ.6220.1.2017                                                       Pacanów, dnia 2017.01.13.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 §4 i art.49   z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2016r.,poz.23 z późn.zm.)  w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r.,poz.353 z późn.zm.) Wójt Gminy Pacanów             

Zawiadamia strony postępowania

że w dniu 13.01.2017 r. na  wniosek Inwestora Gminy Pacanów ul. Rynek 15,
28 - 133 Pacanów , pełnomocnika WOSAN -USŁUGI PROJEKTOWE  Konrad Rachuna
ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia  pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej   w miejscowości  Chrzanów   gm. Pacanów”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o nr ewid. msc. Chrzanów obręb 3

55-dr,89,90,91,92,93,94/1,94/2,95,96,97/4,97/6,98,99/1,99/2,100/2,101,102,104;

129,155,156,157,158,159,160/1,160/2,160/3,160/4,161,162/1,162/2,162/3,163-dr;

164-dr,165,166,167,168,169/1,169/2,170,171,172,174,175,176,179,180,181,183,

185,186,187,190,191/1,191/2,192,193,194,195,196/1,196/2,198,199,200,201,202,

203/1, 204,205,206-dr.,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,

221,222/2,223,224,225,226,227,228/1,228/2,229dr.,230/1,230/2,230/3,230/4,230/5,

231,232,233,234,235,236,237,238,239,240/2,241,242,243,244,245,246,247,248,

249,250,251/1,251/3,251/4, 1512.

msc. Wójcza obręb 21 49/1,50,51,52,53,54,55,56,57/1,58,59,60/4,61/4,63/1,63/2,64,221,266,267,268/1,418.

msc. Niegosławice obręb 12:      55/1, 55/2.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów pokój Nr 110  w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz.71)  należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

     Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów , na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Pacanów, w sołectwie Chrzanów ,Wójcza, Niegosławice.

 

Sekretarz Gminy

mgr inż. Kazimierz Zdziebko

Zobacz również: