Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

2017-01-11 11:25:05 Ogłoszenia

na zadanie pn. ,,Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2017 roku”

Na podstawie art. 13 w związku z art.. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817)

 

 Wójt Gminy Pacanów

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

 

1.      Rodzaj zadania:  

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu, któremu zostanie zlecona realizacja zadania publicznego pn: ,, Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2017 roku zgodnie z uchwałą Nr XXXV/167/16 z dnia 30.11.2016 r w sprawie przyjęcia programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 

2.      Wysokość środków publicznych:                                                                                         
Na realizację zadania  planuje się przeznaczyć w 2017 roku  kwotę 50.000,00zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy).

 

3.      Zasady przyznawania dotacji:

 

a)      W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające łącznie następujące warunki:

-  prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

- posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania

- złożą w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę.

            b)  oferty winny być przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwała Rady Gminy Pacanów  Nr XVII/89/04 z dnia 25.02.2004 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

 

4.      Miejsce realizacji zadania:

Obiekty sportowe Stowarzyszenia GLKS Zorza Tempo, obiekty szkolne lokalnych placówek, inne spełniające warunki wymagane do prowadzenia tego typu działalności.

 

5.      Terminy i warunki realizacji zadania:                                                                              
 
*- Od dnia  10.02.2017 do dnia 31.12.2017 roku. Zadanie realizowane będzie na podstawie umowy zawartej z zachowaniem formy pisemnej zgodnej ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań Dz.U. z 9 sierpnia 2016 r. poz 1300.  Realizacja zadania ww. oferty polegać będzie na  szerokopojętym upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów oraz ponoszeniem kosztów związanych z merytoryczną  realizacją  zadania. Koszty obejmują przede wszystkim ryczałty sędziowskie oraz zatrudnienie wykwalifikowanej kadry trenerskiej, bieżące utrzymanie stadionu wraz z zagospodarowaniem jego otoczenia.

 

6.      Termin składania ofert i dokonania wyboru oferty:                                               
Zgodnie  ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie, p.101 lub pocztą (liczy się data wpływu) na adres ; Urząd gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w zamkniętych kopertach
w terminie od 1 do 6 lutego 2017 r. do godz. 12:00 z dopiskiem ,,Oferta realizacji zadania publicznego - Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Pacanów Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 6 lutego 2017 r. o godz. 12:00. Komisja Konkursowa dokonuje oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert, wyłania najkorzystniejsze oferty. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pacanowie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pacanów oraz na Stronie Internetowej Urzędu Gminy Pacanów.

 

7.      Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

a)      Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, złożone po terminie oraz przekraczające wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie będą rozpatrywane. Ocenie merytorycznej podlegają jedynie oferty spełniające wymogi formalne.

b)      Oferty organizacji zostaną zaopiniowane przez Komisję Konkursową powołaną przez Wójta Gminy Pacanów. Komisja Konkursowa może się zwrócić do oferentów o złożenie w ustalonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów.

c)       Kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

- poprawność merytoryczna oferty i jej zgodność z zakresem rzeczowym konkursu,               
 
- ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,                                         
 
- dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą,                                                       
 
- doświadczenie w realizacji zadania podobnego typu,                                                  
- wkład własny organizacji pozarządowej/podmiotu,                                                    
- udział środków pochodzących z innych źródeł, wkład rzeczowy, osobowy.

d)  Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta bez zbędnej zwłoki.

 

Wójt Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: