Obwieszczenie IGPM.6733.10.2016

2017-01-10 14:32:25 Ogłoszenia

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Pacanów, dnia 10.01.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.10.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.12.2016 r. Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Małe.

na nieruchomościach położonych w obrębie jak niżej, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami wg załączonego wykazu:

 

obręb 0007 Karsy Małe: 201, 204/3, 204/4, 205, 241, 206, 207/1, 207/2, 208/5, 208/6, 216/12, 216/10, 216/11, 240,  243, 213, 215, 211/3, 87, 88, 100/3, 78, 79, 100/4, 2/7, 2/5, 42/3, 41, 2/6, 6, 2/8, 14/1, 14/2, 42/5, 43/9, 42/6, 43/8,  42/7, 31/4, 31/5, 30/1, 30/2, 30/3, 1/4, 22, 23/4, 1/5, 3/5, 3/4, 4, 26, 5, 12/1, 31/6, 44/3, 45/8,  45/10, 81, 32, 33/4, 34/6, 35/6, 35/4, 36/6, 36/4, 38/10, 39/1, 39/2, 54/1, 54/5, 54/4, 53/2, 52/13, 52/12,  51/15, 38/8, 38/4, 15/6, 15/1, 15/3, 15/4, 15/5, 16/5, 19/4, 19/5, 61/8, 55/3, 101/1, 63/2, 62/6, 61/7, 61/10, 61/9, 64/1, 106, 109/4,  1.70/9, 66/12, 65/20, 65/18, 100/2, 65/16, 92/3, 20/3, 45/9, 45/11, 46/11, 47/13, 47/17, 48/11, 48/7, 51/13, 16/4, 109/3,

obręb 0011 Książnice: 231,  233,  234,  235/4, 235/2,

obręb 0006 Karsy Duże: 25,  90, 91/1,  16,  83,  89, 91/2,

obręb 0005 Karsy Dolne: 170

 

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

 

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku –
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 k.p.a., Urząd Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

 

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Z up. wójta

Kazimierz Zdziebko

Sekretarz Gminy

Zobacz również: