Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych

2017-01-09 14:13:10 Ogłoszenia

dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Pacanów na lata 2016-2026

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu 
Strategii Rozwoju Gminy Pacanów na lata 2016-2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1a i 2 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446), art. 3 pkt 3 oraz art. 6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) Wójt Gminy Pacanów zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Pacanów na lata 2016-2026.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 09.01.2017 r. do dnia 13.02.2017r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

·      drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@greenfuture-projekt.pl,

·      drogą korespondencyjną na adres: Future Green Innovations S.A. ul. Podole 60, skr. 62, 30-394 Kraków, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy Pacanów”,

·      drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, z dopiskiem „Konsultacje społeczne – projekt Strategii Rozwoju Gminy Pacanów”,

·      bezpośrednio (osobiście) do sekretariatu Urzędu Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

2.    Spotkania otwartego z mieszkańcami, umożliwiającego przedstawienie zgłaszanych uwag, opinii i propozycji zmian niniejszego dokumentu. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.

 

Formularz konsultacyjny i projekt Strategii Rozwoju Gminy Pacanów na lata 2016-2026 dostępne będę do dnia 13.02.2017r.

·         w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pacanów pod adresem internetowym http://bip.pacanow.pl/newsindex.php

·        w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów w godzinach pracy Urzędu.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) w terminie 30 dni od zakończenia konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu i uwag wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

 

 

 

 >> projekt Strategii Rozwoju<<

>> formularz zgłaszania uwag do strategii<<

Zobacz również: