Obwieszczenie IGPM.6733.6.2016

2017-01-02 09:49:49 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice.

Pacanów, dnia 02.01.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.6.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

  Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego prowadzonym na wniosek:

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

dla inwestycji pod nazwą:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w  miejscowości Niegosławice.

na nieruchomościach położonych w obrębie jak niżej, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami wg załączonego wykazu:

obręb 0014 Pacanów: 1792, 1935, 1184, 1941, 1959, 1077, 1228,

obręb 0012 Niegosławice: 41, 44, 46, 95, 117, 153, 157, 181, 47/1, 151, 77, 55/3, 152/1, 97/2, 98, 99, 58, 100, 12/2, 101, 102/1, 135, 103, 113, 114/1, 114/2, 115, 134, 116, 165, 138/1, 140/1, 173, 112, 142, 154/1, 156/1, 156/2, 161/3, 162, 152/2, 55/1, 55/2, 82, 83, 170, 84, 60, 85, 86, 88/1, 90, 9/1, 10, 92, 104, 93, 106, 33/1, 32/1, 61, 59, 4/1, 7, 8, 27, 26, 11, 12/1, 87, 23/1, 22/3, 13, 57, 163, 35,

obręb 0018 Słupia: 1124/1, 64, 65/3,

obręb 0003 Chrzanów: 129, 229

zostały zebrane materiały (w tym postanowienia uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego) w związku z wnioskowanym uzgodnieniem lokalizacji inwestycji celu publicznego z; 1/Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, 25-361 Kielce, ul. Szymanowskiego 6, 2/Starosta Buski, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, 28-100 Busko-Zdrój, Al. Mickiewicza 15, 3/ Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 28-100 Busko-Zdrój, ul. Kopernika 2, 4/ Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, 25-009 Kielce, ul. Zamkowa 5, 5/ Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 43/45, 6/ Zarząd Powiatu, Powiatowy Zarząd Dróg, 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz 146, 7/ w zakresie obszaru przyległego do drogi – uzgodnienie Wójta Gminy Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego zawiadomienia strony mogą w Urzędzie Gminy Pacanów, II piętro, pok. nr 208, 207 zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia
i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona i rozstrzygnięta w treści decyzji w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: