Obwieszczenie IGPM.6733.9.2016

2016-12-27 12:24:20 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Książnice.

                Pacanów, dnia 27.12.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.9.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21.12.2016 r. Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w  miejscowości Książnice.

na nieruchomościach położonych w obrębie jak niżej, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami wg załączonego wykazu:

obręb 0011 Książnice: 162/2, 230, 228/1, 165, 219/5, 216/1, 204/1, 168/2, 213/4,  219/6, 170, 171, 172/2, 173/1, 175, 154, 117/1, 122, 120, 121, 123, 313/2, 313/1, 124/8, 124/4, 124/5, 124/7, 124/6, 89/1, 125, 128, 152/1, 130, 150, 149, 148, 152/2,129, 153, 139, 131/4, 137, 92, 91,90, 88, 84, 85, 86, 77, 76, 25/2, 26, 27/1, 75, 72/1, 73/1, 314, 66, 78/1, 140/1, 140/2, 146, 147/2, 147/1, 64/1, 58/1, 55/2, 53, 47, 2, 63,62, 61/2, 61/1,60, 52/1, 52/2, 72/2

obręb 0007 Karsy Małe: 237, 232, 221/1, 245, 239, 240, 268, 37/3,

obręb 0014 Pacanów: 1771, 1791/1, 1791/3, 1791/2, 1790, 1789, 1788, 1787/2, 1787/1, 1770/1, 1769/2, 1786, 1785, 1784, 1783, 1782, 1781, 1780, 1779,  1777, 1776, 1775, 1774/2, 1774/3, 1773, 1933, 1973/5, 1739, 1738, 1737, 1735, 2112, 1728/2, 1726/2, 1726/1, 1725, 1855, 1854/1, 1854/2, 1853/2, 1853/1, 1852/2, 1849/4, 1849/3

obręb 0023 Zborówek: 79

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 k.p.a., Urząd Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: