Obwieszczenie IGPM.6733.4.2016

2016-12-13 12:51:18 Ogłoszenia

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania na części nieruchomości położonej w obrębie 0018 Słupia, jednostka Pacanów oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 266, gmina Pacanów.

Pacanów, dnia 13.12.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.4.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 13.12.2016 r. Wójt Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 3.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego wraz z urządzeniami niezbędnymi do jego funkcjonowania

na części nieruchomości położonej w obrębie 0018 Słupia, jednostka Pacanów oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem 266, gmina Pacanów.

Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna, Słupia 42, 28-133 Pacanów,

reprezentowana przez: Pan Grzegorz Szymaszek – Prezes OSP Słupia

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami).

 

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: