Obwieszczenie IGPM.6733.7.2016

2016-12-02 11:10:43 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Karsy Duże.

Pacanów, dnia 02.12.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.7.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 28.11.2016 r. Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w  miejscowości Karsy Duże.

na nieruchomościach położonych w obrębie jak niżej, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami wg załączonego wykazu:

obręb 0006 Karsy Duże: 13, 12, 43, 17, 16, 15, 14/2, 10/2, 14/1, 35,33, 10/3, 10/4,11, 8/3, 7/2, 5/3, 5/1, 5/2, 4, 87, 93, 82, 88, 89,

obręb 0018 Słupia: 205, 203, 259/3, 261/3

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: