Obwieszczenie IGPM.6733.6.2016

2016-11-30 07:07:02 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice.

Pacanów, dnia 30.11.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.6.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

 Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 18.11.2016 r. Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w  miejscowości Niegosławice.

na nieruchomościach położonych w obrębie jak niżej, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami wg załączonego wykazu:

obręb 0014 Pacanów: 1792, 1935, 1184, 1941, 1959, 1077, 1228,

obręb 0012 Niegosławice: 41, 44, 46, 95, 117, 153, 157, 181, 47/1, 151, 77, 55/3, 152/1, 97/2, 98, 99, 58, 100, 12/2, 101, 102/1, 135, 103, 113, 114/1, 114/2, 115, 134, 116, 165, 138/1, 140/1, 173, 112, 142, 154/1, 156/1, 156/2, 161/3, 162, 152/2, 55/1, 55/2, 82, 83, 170, 84, 60, 85, 86, 88/1, 90, 9/1, 10, 92, 104, 93, 106, 33/1, 32/1, 61, 59, 4/1, 7, 8, 27, 26, 11, 12/1, 87, 23/1, 22/3, 13, 57, 163, 35,

obręb 0018 Słupia: 1124/1, 64, 65/3,

obręb 0003 Chrzanów: 129, 229

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pani Magdalena KUCHARSKA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „AKVO” Sp. z o.o., ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.


Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: