Obwieszczenie ROŚ.6220.6.2016

2016-09-15 14:20:44 Ogłoszenia

w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia gm. Pacanów.

Znak:ROŚ.6220.6.2016                                                       Pacanów, dnia 2016.09.09.

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 61 §4 i art.49   z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2016r.,poz.23)  w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r.,poz.353) Wójt Gminy Pacanów             

zawiadamia

że   na  wniosek Inwestora Gminy Pacanów ul. Rynek 15,  28 - 133 Pacanów , pełnomocnika Magdalenę Kucharską PPU ”AKVO” Sp. z o.o. ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław  zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną
w miejscowości  Słupia  gm. Pacanów.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów pokój Nr 110  w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz.71)  należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

     Obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pacanów oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia  tj. w sołectwie Słupia, Pacanów, Karsy Małe , Karsy Duże i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Pacanów. 

 

                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                            mgr Wiesław Skop

 

 

 

Znak:ROŚ.6220.6.2016                                                Pacanów, dnia 2016.09.09.

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 §4 i art.49   z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2016r.,poz.23)  w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r.,poz.353) Wójt Gminy Pacanów             

zawiadamia

że na  wniosek Inwestora Gminy Pacanów ul. Rynek 15, 28 - 133 Pacanów , pełnomocnika Magdalenę Kucharską PPU ”AKVO” Sp. z o.o. ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Słupia   gm. Pacanów.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów pokój Nr 110 w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.71)  należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

 

Otrzymują:

1.Adresat

2.Strony postępowania poprzez obwieszczenie  na tablicy ogłoszeń w UG Pacanów,

         w miejscu realizacji planowanej inwestycji tj. w sołectwie  Słupia ,Pacanów,
         Karsy   Małe,Karsy Duże ,

        na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Pacanów.                 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz również: