Zawiadomienie ROŚ.6220.7.D.2016

2016-09-15 13:28:48 Ogłoszenia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska –Pacanów -Oleśnica-Strzelce na odcinku Pacanów-granica Powiatu Buskiego – od km 10+295 do km13+850 długości 3 555m”

Znak:ROŚ.6220.7.D.2016                      Pacanów,2016.09.14.

Zawiadomienie

                 Zgodnie z art.10 §1 Kodeks Postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2016 poz.23 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi powiatowej  Nr 0115T Kępa Lubawska –Pacanów -Oleśnica-Strzelce na odcinku Pacanów-granica Powiatu Buskiego – od km 10+295 do km13+850 długości 3 555m” . 

               Na podstawie art. 10 §1KPA strona ma prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów  oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pacanów u.Rynek 15, pokój 110 w godzinach pracy Urzędu tj. od 7oo do 1500.

 

Otrzymują:

1.Powiat Buski ul.Mickiewicza 15,28-100 Busko-Zdrój.

2.A/a.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: