Obwieszczenie IGPM.6733.2.2016

2016-09-12 11:17:10 Ogłoszenia

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25.

Pacanów, dnia 12.09.2016 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.2.2016

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że na uzupełniony wniosek z dnia 05.09.2016 r. Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn63 l=113m z przyłączami gazowymi PE dn25

na nieruchomościach położonych w obrębie 0014 Pacanów, jednostka Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami; 1408, 1419, 1966/4, 1984, gmina Pacanów.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, Zakład w Kielcach, ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce

Pełnomocnik Inwestora: Pan Józef LIZAK – Firma Handlowo-Usługowa „HYDROLAND” Józef i Dariusz Lizak spółka cywilna, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: