Obwieszczenie

2016-06-23 11:57:25 Ogłoszenia

o odstąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów”

Pacanów, dnia: 22.06.2016

Znak: RK.6220.1.2016

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Pacanów

 

o odstąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów”

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r poz. 1235 z póź. zm.) Wójt Gminy Pacanów informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów”

Zgodnie z art. 48 ust. 1, ust. 2 w związku z art. 47 i z art 57. 1. ww. ustawy wystąpiono
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów”.

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie pismem z dnia 17.05.2016r. znak: WPN-II.410.49.2016.EC uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko dla „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów”

· Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 17.05.2016 r. znak: NZ.9022.5.57.2016 wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planu

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Wójt Gminy Pacanów odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pacanów

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Pacanowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu.

Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, pok. nr 206, w godzinach pracy Urzędu.

 

 

                                                                                             Wójt Gminy Pacanów
                                                                                                                mgr Wiesław Skop

>> pismo RDOŚ
>> pismo SANEPID

 


Zobacz również: