Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2016

2016-06-17 11:01:30 Ogłoszenia

Zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice gm. Pacanów.

Znak:ROŚ.6220.2.2016

Pacanów, dnia 2016.06.15.

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z art. 61 §4 i art.49   z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.z 2016r.,poz.23)  w związku z art. 74 ust.3  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie ,udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r.,poz.353) Wójt Gminy Pacanów              

zawiadamia

że w dniu 11.05.2016 r. na  wniosek Inwestora Gminy Pacanów ul. Rynek 15 ,28 - 133 Pacanów , pełnomocnika Magdalenę Kucharską PPU ”AKVO” Sp. z o.o. ul. Traktatowa 1, 54-425 Wrocław  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków wraz z ich niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Niegosławice   gm. Pacanów.

            Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania, wynikających z art. 33 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów pokój Nr 110  w terminie 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016r.,poz.71)  należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

            Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.353) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach

- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Busku-Zdroju.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

 

Otrzymują:

1.Adresat

2.Strony postępowania poprzez obwieszczenie  na tablicy ogłoszeń w UG Pacanów,

         w miejscu realizacji planowanej inwestycji tj.w sołectwie Niegosławice

            na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Pacanów.

Zobacz również: