Sprawozdanie

2016-06-17 09:32:06 Ogłoszenia

z realizacji Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.

Sprawozdanie

 

z realizacji Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok.

 

 

            Sprawozdanie zostało sporządzone  w oparciu o art 5a punkt 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie  (Dz.U. Z  2016 roku  poz 239).

W związku z Uchwałą Nr LVII/350/14 Rady Gminy Pacanów  z dnia 09 października 2014 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy  Gminy Pacanów  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku przdkładam Radzie Gminy sprawozdanie za 2015 rok  z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

 

1.     Projekt  Uchwały  Rady Gminy Pacanów w sprawie współpracy  Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi pomiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok był konsultowany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w formie spotkania , które odbyło się   w dniu 28 września 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Pacanów.

 

2.     Konsultacje dotyczące tego projektu zostały udokumentowane  w postaci notatki służbowej z dnia  28 września 2014 roku.

 

3.     Na 2015 rok w budżecie Gminy Pacanów  dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów przydzielono ogólną kwotę dotacji  w wysokości  71 500zł.

 

4.     Zgodnie z Ustawa 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016 roku  poz 239) przeprowadzono w 2015 roku jeden otwarty konkurs ofert ,  w którym powołana przez Wójta Gminy Komisja wyłoniła podmiot realizujący zadanie publiczne pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Pacanów w 2015 roku” , na ten cel przyznano dotację w kwocie 50000 zł ,która została wykorzystana w całości przez podmiot realizujący to zadanie.

 

5.     W roku 2015 udzielono  następujących  dotacji:

 

- na zakup 5 strojów obrzędowych dla Stowarzyszenia Gospodarna Wieś Kwasów kwota 1500 zł

 

-w tybie pozakonkursowym na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji pn. ”Letnia akademia piłki nożnej w okesie od 14.07.2015 -31.08.2015” kwota 10000zł,

 

-oraz dotacji w trybie pozakonkursowym  na pozyskanie i dystrybucje żywności  dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów  w okresie od 02 listopada 2015 roku  do 31 grudnia 2015 roku kwotę 10000 zł.

 

6.     Podsumowanie współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi i wyznaczenie kierunków współpracy na 2016 rok odbyło się w dniu 03 listopada 2015 roku. Według obecnych na spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego współpraca z Gminą Pacanów jest pozytywna.

 

Ponadto:

-udostępnia się bądź użycza w bezpłatny zarząd  organizacjom pomieszczeń na   prowadzenie działalności statutowej w budynkach należących do Gminy Pacanów,

 

-informowano na bieżąco o szkoleniach,oraz możliwościach pozyskania środków na bieżącą działalność organizacji pozarządowych za źródeł poza budżetem gminy,

 

-w 2015 roku powstały cztery organizacje:

1.Stowarzyszenie „Razem Lepiej” na czele z Panią Prezes Małgorzatą Mierzwą;
2.Stowarzyszenie” Karsy Razem” z Prezesem w osobie p. Jana Pawłowskiego;
3.„Stowarzyszenie Biechów” pod przewodnictwem p. Łukasza Kapusty
4. Fundacja „Wspólnota Wielopokoleniowa” Pani Doroty Grucy.

 

-organizacje pozarządowe oraz Koła Gospodyń Wiejskich czynnie włączyły  się w przygotowanie i organizacje dożynek Gminnych Pacanów 2015,

 

-Gmina Pacanów jest członkiem Lokalnej Grupy działania Królewskie Ponidzie, na rzecz którego przekazano składki członkowskie.

 

-nowelizacja ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , która weszła w życie 12 marca 2010 roku wprowadziła w życie  nowe upoważnienia do wydawania uchwał przez samorządy terytorialne. Na podstawie art. 5 ust. 5 tejże ustawy została podjęta Uchwała nr LXVIII/355/10 Rady Gminy Pacanów z dnia 27.10.2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji; uchwała ta pozostaje w mocy,

 

-w myśl art 5a ust 1 podjeta zopstała uchwała uchwała Nr XVII/80/15/14 Rady Gminy Pacanów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016,

 

-w 2015 roku poddano konsultacjom z organizacjami pozarządowymi projekty następujących uchwał:

 

·w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymii podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 

-Gmina Pacanów wydzieliła środki finansowe przeznaczone w roku budżetowtym 2016 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione, w łącznej wysokości 80 000zł.

 

Proszę o przyjęcie powyższego sprawozdania.

 

Wójt Gminy Pacanów

                                                                                                                                                              mgr Wiesław Skop 

 

 

Pacanów.  maj 2016

 

Sporządziła: Alina Drab

Inspektor d/s obywatelskich

 

Zobacz również: