Głos mieszkańców w debacie nad Raportem o stanie Gminy Pacanów

2024-06-14 14:07:01 Ogłoszenia

W myśl art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Pacanów składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pacanowie pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Gminy Pacanów.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

>> RAPORT O STANIE GMINY PACANÓW<<

Zobacz również: