Obwieszczenie IGPM.6733.3.2024

2024-06-06 13:34:17 Ogłoszenia

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN oświetlenia drogowego o długości do 320,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 87, 38/10, 54/1, 54/4, 54/5, 40/1, 40/4 oraz 40/6 położone w miejscowości Karsy Małe, obręb 0007 Karsy Małe, gmina Pacanów.

Pacanów, dnia 06.06.2024 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.3.2024

Data obowiązywania:

od 07.06.2024 do 21.06.2024

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w na złożony wniosek z dnia 26.04.2024 roku:

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

Budowa odcinka elektroenergetycznej linii niskiego napięcia nN oświetlenia drogowego o długości do 320,0 m wraz z urządzeniami towarzyszącymi gwarantującymi prawidłowe jej funkcjonowanie, obejmująca nieruchomości o numerach ewidencyjnych 87, 38/10, 54/1, 54/4, 54/5, 40/1, 40/4 oraz 40/6 położone w miejscowości Karsy Małe, obręb 0007 Karsy Małe, gmina Pacanów.

Inwestor: Gmina Pacanów, z siedzibą ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,

Pełnomocnik: Pan Janusz Ambroziewicz, Wełecz 149, 28–100 Busko-Zdrój,

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 106 k.p.a., Urząd Miasta i Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

Informuję strony o uprawnieniach z art. 10 k.p.a. polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych. Możliwość zapoznania się z aktami sprawy oraz wnoszenie uwag i wniosków do zebranych dowodów i materiałów, istnieje w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208 w dniach i godzinach pracy jednostki samorządu terytorialnego po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 16 lub drogą elektroniczną po przesłaniu pisemnego wniosku na adres: ug2@pacanow.pl

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Do wiadomości:

1.       publicznej: www.bip.pacanow.pl

2.       Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów,

3.       Tablica ogłoszeń sołectwo Karsy Małe,

4.       a.a. – IGPM

BURMISTRZ

/-/mgr inż. Krzysztof Eliasz

Zobacz również: