Zawiadomienie ROŚ.6220.2.2024

2024-06-05 14:48:36 Ogłoszenia

jąca wzl, szafa sterownicza oraz zjazd z drogi publicznej) w m. Niegosławice w ramach realizacji inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy duże Karsy Małe

Pacanów, 05.06.2024r.

ROŚ.6220.2.2024

ZAWIADOMIENIE

o zebranych dowodach

przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2022 poz. 2000), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną (instalacja elektry. zasilająca wzl, szafa sterownicza oraz zjazd z drogi publicznej) w m. Niegosławice w ramach realizacji inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy duże Karsy Małe”, gmina Pacanów, planowanego do realizacji przez Inwestora Gmina Pacanów z siedzibą w m. Pacanów ul. Rynek 15 działająca przez pełnomocników P. Sylwestra Kucharskiego, Magdalena Kucharska z siedzibą w m. Wrocław.

zawiadamiam  Strony postępowania,

że zostały zebrane dowody w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia,

Strony mają możliwość zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów
i materiałów  przed wydaniem decyzji tj. z aktami sprawy, w tym z opiniami:

1.     Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z Kielcach sygn. WOO-II.4220.33.2024.PP.3

2.     Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju sygn NZ.9022.6.4.2024

3.     Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu PGW WP sygn KR.ZZŚ.4.4901.8.2024.NG

Zainteresowane strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia codziennie w godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Pacanów tj. 700 do 1500 w pok. 111. Uwagi i wnioski składać można w sekretariacie Urzędu.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie upublicznia się poprzez:

1.     Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

2.     Umieszczenie na stronie internetowej BIP UMiG Pacanów

3.     Wywieszenie na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych najbliżej terenu inwestycji
w m. Niegosławice.

Zgodnie z art. 36 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że sprawa nie może być załatwiona w ustawowym terminie z uwagi na uwarunkowania proceduralne.

Wydanie decyzji przewiduje się w terminie do 26.06.2024r.

 

Otrzymują:

1.       Strony oraz zainteresowani poprzez umieszczenie niniejszego obwieszczenia na stronach internetowych BIP i tablicach ogłoszeń:

·         Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie

tablicach ogłoszeń sołectwa:

·         Niegosławice

na okres 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości Wnioskodawca przez Pełnomocnika

 

 Burmistrz

/-/mgr inż. Krzysztof Eliasz

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Dot. ROŚ.6220.2.2024

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)       Administratorem Państwa danych jest  reprezentowany przez Burmistrza Urząd Miasta i Gminy Pacanów adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów woj. świętokrzyskie, telefon: 413765403

2)       Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.   Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.zm.) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

4)       Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

5)       Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

6)       W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)       prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)       prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)       prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

7)       Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

8)       Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Zobacz również: