WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

2024-05-31 11:28:06 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego:
Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 1907 o pow. 0,0218 ha, obręb 0001 Pacanów, stanowiąca własność Gminy Pacanów, KW nr KI1B/00001804/0;
a)Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Pacanów, obręb 0001, działka budowlana zabudowana budynkiem stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.
b)Powierzchnia nieruchomości: 0,0218 ha, B.
c)Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 1907 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 1907 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefa budownictwa mieszkaniowe wraz z usługami towarzyszącymi: obszary historycznego centrum mieszkaniowo-usługowego o zwartej strukturze zabudowy, Strefa koncentracji i rozwoju usług ponadlokalnych, podstawowych i komercyjnych: obszary koncentracji obiektów i urządzeń centrotwórczych, Strefa rozwoju funkcji związanych z turystyką, rekreacją i sportem, obszary wskazane do rozwoju funkcji turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.
d)Forma sprzedaży: sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego ( art. 198 g ugn).
e)Cena nieruchomości: 34 620,00 zł, ZW, płatne jednorazowo.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 31 maj 2024 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz  w sołectwie Pacanów na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 41 376 54 03 wew. 25.

Zobacz również: