WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Komorowie

2024-05-31 10:34:24 Ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do użyczenia na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Komorowie:
Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 489 o pow. 0,11 ha, obręb 0009 Komorów, stanowiąca własność Gminy Pacanów na podstawie Decyzji Wojewody Kieleckiego znak: SP.IV.7723-51-13/04 z dn. 07.07.2004 r;
a)Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Komorów, obręb 0009, działka rolna. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
b)Powierzchnia nieruchomości: 0,11 ha, PsIII.
c)Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 489 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 489 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym – obszar doliny Wisły, system lokalnych powiązań ekologicznych (tereny zieleni przyrzecznej, otwarte tereny łąk i pastwisk), kompleksy gruntów rolnych szczególnie chronionych.
d)Przeznaczenie: użyczenie na potrzeby Koła Gospodyń Wiejskich w Komorowie.
e)Okres użyczenia: czas nieoznaczony.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 31 maj 2024 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz  w sołectwie Komorów na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 41 376 54 03 wew. 25.

Zobacz również: