WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2024-05-31 10:25:49 Ogłoszenia

(Sroczków, Wola Biechowska, Chrzanów)

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 67/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 31 maj 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 522 o pow. 0,35 ha, obręb 0027 Sroczków, stanowiąca własność Gminy Pacanów na podstawie Decyzji Wojewody Kieleckiego znak: GG.V-7413/49/7/94 z dn. 06.10.1994 r;
a)Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Sroczków, obręb 0027, działka rolna zadrzewiona i zakrzaczona. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
b)Powierzchnia nieruchomości: 0,35 ha, RVI.
c)Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 522 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 522 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: grunty pozostałe, tereny lasów, obszary proponowane do zalesień, zadrzewień i zadarnień.
d)Przeznaczenie: dzierżawa pod działalność rolniczą na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.
e)Wysokość czynszu za dzierżawę: 105,00 zł, ZW, czynsz wyliczony na podstawie Zarządzenia nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 29 marca 2023 r.
f)Terminy wnoszenia opłat: raz do roku do 15 września.
g)Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.
h)Okres wydzierżawienia: 5 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 31 maj 2024 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz  w sołectwie Sroczków na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 41 376 54 03 wew. 25.
 
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 67/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 31 maj 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 1680 o pow. 0,0934 ha, obręb 0020 Wola Biechowska, stanowiąca własność Gminy Pacanów, KW KI1B/00013829/8;
a)Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Wola Biechowska, obręb 0020, działka rolna. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
b)Powierzchnia nieruchomości: 0,0934 ha, ŁIII.
c)Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 1680 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 1680 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym – obszar doliny Wisły, system lokalnych powiązań ekologicznych (tereny zieleni przyrzecznej, otwarte tereny łąk i pastwisk), obszary zmeliorowane.
d)Przeznaczenie: dzierżawa pod działalność rolniczą.
e)Wysokość czynszu za dzierżawę: 100,00 zł, ZW, czynsz wyliczony na podstawie Zarządzenia nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 29 marca 2023 r.
f)Terminy wnoszenia opłat: raz do roku do 15 września.
g)Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.
h)Okres wydzierżawienia: 3 lata.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 31 maj 2024 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz  w sołectwie Wola Biechowska na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 41 376 54 03 wew. 25.
 

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 67/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 31 maj 2024 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:
Oznaczenie nieruchomości: działka ewidencyjna nr 170 o pow. 0,79 ha, obręb 0003 Chrzanów, stanowiąca własność Gminy Pacanów, KW KI1B/00085224/2;
a)Opis nieruchomości: działka położona w miejscowości Chrzanów, obręb 0003, działka rolna. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
b)Powierzchnia nieruchomości: 0,79 ha, PsII-0,46 ha, RII-0,33 ha.
c)Przeznaczenie nieruchomości: dla działki nr 170 brak jest Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, według danych zawartych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pacanów działka nr 170 może znajdować się w strefach oznaczonych jako: Strefy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego: system lokalnych powiązań ekologicznych (tereny zieleni przyrzecznej, otwarte tereny łąk i pastwisk).
d)Przeznaczenie: dzierżawa pod działalność rolniczą.
e)Wysokość czynszu za dzierżawę: 237,00 zł, ZW, czynsz wyliczony na podstawie Zarządzenia nr 29/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 29 marca 2023 r.
f)Terminy wnoszenia opłat: raz do roku do 15 września.
g)Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.
h)Okres wydzierżawienia: 3 lata.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 31 maj 2024 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz  w sołectwie Chrzanów na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.
Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205 lub telefonicznie 41 376 54 03 wew. 25.

Zobacz również: