WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2023-12-01 11:29:21 Ogłoszenia

część dachu o pow. 3 m2 budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

WYKAZ

nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pacanów przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym:

Oznaczenie nieruchomości: część dachu o pow. 3 m2 budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pacanów znajdującego się na działkach nr: 1517, 1516/5, 1529, 1530/1, 1516/10, obręb 0001 Pacanów, KW nr KI1B/00001789/8.

a)Opis nieruchomości: część dachu o pow. 3 m2 budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy Pacanów znajdującego się na działkach nr: 1517, 1516/5, 1529, 1530/1, 1516/10, obręb 0001 Pacanów oznaczonych w EGIB jako inne tereny zabudowane Bi. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.
b)Powierzchnia nieruchomości: część dachu o pow. 3 m2.
c)Przeznaczenie: maszt  antenowy,  maszt  flagowy  na  wieży  oraz  miejsce  z  zasilaniem  elektrycznym  we  wnętrzu  wieży.
d)Wysokość czynszu za dzierżawę: brutto  150,00 zł miesięcznie ( kwota ryczałtowa 40,00 zł plus podatek Vat 23% za energię elektryczną, opłata za czynsz 81,95 plus podatek Vat 23%) wyliczony na podstawie Zarządzenia nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie określenia minimalnej stawki czynszu za dzierżawę części dachu na budynku administracyjnym w Pacanowie.
e)Terminy wnoszenia opłat: do 10 każdego miesiąca obowiązywania umowy.
f)Zasady aktualizacji opłat: zastrzega się prawo do aktualizowania opłat z tytułu czynszu dzierżawnego w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w sprawie rocznej stawki czynszu dzierżawnego.
g)Okres wydzierżawienia: 10 lat.

Wykaz podlega wywieszeniu w dniu 01 grudzień  2023 r., przez okres 21 dni.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15 oraz  w sołectwie Pacanów, na stronach internetowych Urzędu: bip.pacanow.pl, pacanow.pl.

Informację o zamieszczeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej- gazeta Echo Buskie.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pokój nr 205, 208 lub telefonicznie 41 376 54 03 wew. 25, 13.

Zobacz również: